คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
สมัครเรียน

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธญวรรณ ก๋าคำ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รสริน ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์พิมพ์พงา เพ็งนาเรนทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และกิจการนักศึกษา

งานวิชาการ

Sed ut perspiciatis

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur teleca starter sinode park ledo.

Magni Dolores

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum dinoun trade capsule.ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการประกวดภาพถ่าย

โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับผลงานภาพถ่านประกวดโครงการประกวดถ่ายภําพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”

รายละเอียด DRU News

โครงการอบรมทำนองเสนาะ และประกวดอ่านทำนองเสนาะ เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 31

โครงการอบรมทำนองเสนาะ และประกวดอ่านทำนองเสนาะ เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียด DRU News

อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด

อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด การอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด การอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี" ฟังบรรยายเทคนิคการอ่านออกเสียงร้อยแก้วด้วยภาษไทย

รายละเอียด DRU News

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาล สาธารณชนตามพระบรมราโชบาย “จิตอาสาสาธารณชนรู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาล สาธารณชนตามพระบรมราโชบาย “จิตอาสาสาธารณชนรู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน” วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียด DRU News

อบรม DRU Test นักศึกษา รหัส 61,62

ตารางการอบรม DRU Test สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รหัส 61,62) ภาคปกติ

รายละเอียด
  ดูข่าวทั้งหมด

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี /p>

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาภาษาไทย
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
-สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
-สาขาวิชาการจัดการชุมชน

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
-สาขาวิชาออกนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี /p>

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2980-1801-9 ต่อ 2141, 2142