ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม/สัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม/สัมมนา คณบดี

ตารางการอบรม DRU Test

นิทรรศการงานสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อความรักความสามัคคี Arts for Unity

หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการแยกตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3

อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐

อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งงที่ 5

ข่าวสัมมนาทั้งหมด
ผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ

 

 

 

 


มุมนี้มีคำตอบ Logo คณะฯ

  กรุณาตั้งคำถาม+ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ :  คำถามทั้งหมด
  กรณีที่เราเคยอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรม แต่ในตอนนั้นทางสำนักคอมฯแจ้งว่าออกใบประกาศฯให้ไม่ทัน เราสามารถยื่นขอใบประกาศฯย้อนหลังได้ไหมค่ะ เพราะจบมาหลายปีแล้ว รปศ.49/26 รหัสประจำตัว4942530075 ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ใบประกาศรับรองการอบรมคอมฯดังกล่าวมาใช้ในการสมัครงานราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ    (เข้าชม:248,  ตอบ:1)
  รบกวนวสอบถามว่า ถ้าจะต้องการเปลี่ยนห้องเรียน เนื่องจากห้องเรียนเดิมไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เช่น แอร์ไม่เย็น เสียงดัง (เนื่องจากเป็นห้องแฝด มีเพียงแค่ฉากกั้น) เป็นต้น จะต้องดำเนินการย้ายห้องเรียนอย่างไรครับ ปล. ปัจจุบันห้องเรียนที่มีปัญหานี้คือห้อง 252 ครับ    (เข้าชม:284,  ตอบ:1)
  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเพจ เฟสบุ๊ค ไหมครับ    (เข้าชม:329,  ตอบ:1)
  อยากทราบว่า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2560 วันไหนครับ    (เข้าชม:432,  ตอบ:1)
  ขอสอบถามว่ารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับสมัครทุกปีการศึกษาหรือไม่อย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ    (เข้าชม:448,  ตอบ:1)

ประมวลภาพกิจกรรม (ดูทั้งหมด)
 

 

ประมวลภาพกิจกรรม


  อังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 โดยเชิญวิทยากรนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 3 และนางสาวกิติมา แก้วนะรา เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้บรรยาและให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ และเห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป้นประธานกล่าวเปิดโครงการ

  วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ และอาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านทำนองเสนาะกาพย์ ฉันท์ ร่าย แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากกว่าสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน จำนวนกว่า 300 คน ในการนี้อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษารชการแทนอธิการบดีประธานเปิดโครงการฯ

  วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับชมรมต้นกล้าอาสา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่การดีใต้ร่มพระบารมีและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้บรรยาย สาธิตและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงานและขอบคุณผู้บริหารและทีมวิทยากร อาจารย์นพพร ระรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนายสถาพร เสนาผดุง นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบของระลึกแก่ทีมวิทยากร

  วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19 ณ Fountaintree Resort Cowboy & Adventure World จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ มีความรักและความสามัคคีกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์งานร่วมกันอย่างมีระบบ และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำไปใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคตได้ โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและแนะนำความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่เข้าโครงการครั้งนี้

  วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงกับชุมชน รวมทั้งให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะการแสดง อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงได้จัดการแสดงเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ เต้นกำรำเคียว และนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค

  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ อาคาร 2 ชั้น 15 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ โดยวิทยากร อาจารย์ชุมพล ชะนะมา เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004824
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2