คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
สมัครเรียน

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธญวรรณ ก๋าคำ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รสริน ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์พิมพ์พงา เพ็งนาเรนทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และกิจการนักศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

งานวิชาการ

งานวิจัย

รายงานผลการดำเนินด้านงานวิจัย และงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Freshy Boys & Girlsl Humanities and Social Sciences 2020

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ Freshy Boys & Girls Humanities and Social Sciences 2020 เพื่อค้นหานักศึกษาไหวพริบดี มีความสามารถ กล้าแสดงออก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ และอาจารย์นพพร ระรินทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด โดยมีอาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคาร 2
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจัดภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ตามที่กำหนดไว้

รายละเอียด DRU News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์รุ่นพี่ของคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องทักษะและเทคนิคการเตรียมตัวและการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากร KM การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด DRU News

โครงการวันทนาเทิดบูชาพระคุณครู

สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวันทนาเทิดบูชาพระคุณครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และได้รำลึกถึงพระคุณครู โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

รายละเอียด DRU News

English camp on campus : New normal tourism

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "English camp on campus : New normal tourism" เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณประภาพร อุ๋ยตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 2125 อาคาร 2 ชั้น 12

รายละเอียด DRU News

โครงการ "เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓"

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแข่งขันคัดลายมือ โครงการ "เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓" โดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน โดยอาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ กล่าวต้อนรับผู้แข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคัดลายมือ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

รายละเอียด DRU News
  ดูข่าวทั้งหมด

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี /p>

ผลงาน นักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2980-1801-9 ต่อ 2141, 2142