คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
แบบแจ้งประสงค์เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี แบบแจ้งประสงค์เข้าศึกษาต่อ ป.โท

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.
พิมพงา เพ็งนาเรนทร์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รสริน ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์กฤติกา ชูผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และกิจการนักศึกษา

งานวิชาการ

งานวิจัย

รายงานผลการดำเนินด้านงานวิจัย และงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการสัมมนา “เส้นสาย Asuka111”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด โครงการสัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล “เส้นสาย Asuka111” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัส-ปัฏิพัทธ์ อัศวเสนา(Asuka 111) นักวาดภาพประกอบชาวไทย ที่คว้ารางวัลระดับทวีปในการแข่งขัน Manga Drawing Battle ในงาน Anime Festival Asia 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี ณ ห้อง 2122,2124 อาคาร 2 ชั้น 12

รายละเอียด DRU News

เรียนรู้ประวัติศาสตร์รัฐไทยและชุมชนท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์วัดสร่างโศก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน “เรียนรู้ประวัติศาสตร์รัฐไทยและชุมชนท้องถิ่นผ่านพิพิธภัณฑ์วัดสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสภาพปัจจุบันของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด DRU News

โครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จัดโครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล รายวิชาวาดเส้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่ตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ การวาดเส้นทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่นและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด DRU News

โครงการนิทรรศการวาดเส้นผลงานนักศึกษา "Part One”

วันที่ 28 กันยายน 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ได้จัดโครงการนิทรรศการวาดเส้นผลงานนักศึกษา "Part One” ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล และสาชาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ จากการเรียนในรายวิชาวาดเส้นพื้นฐาน นำมาจัดแสดงออกสู่สาธารณะชน ทำให้นักศึกษาเกิดความภูมิใจ และมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ อีกทั้งเป็นช่องทางให้ผู้สนใจเข้าชมผลงานทางศิลปะ ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีอาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้

รายละเอียด DRU News

Freshy Boys & Girlsl Humanities and Social Sciences 2020

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ Freshy Boys & Girls Humanities and Social Sciences 2020 เพื่อค้นหานักศึกษาไหวพริบดี มีความสามารถ กล้าแสดงออก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ และอาจารย์นพพร ระรินทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด โดยมีอาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคาร 2
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจัดภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ตามที่กำหนดไว้

รายละเอียด DRU News
  ดูข่าวทั้งหมด

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี /p>

ผลงาน นักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2980-1801-9 ต่อ 21410