คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.
พิมพงา เพ็งนาเรนทร์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รสริน ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์กฤติกา ชูผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และกิจการนักศึกษา

งานวิชาการ

งานวิจัย

รายงานผลการดำเนินด้านงานวิจัย และงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๗ (ปิดทำการในมหาวิทยาลัยชั่วคราว)

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๗ (ปิดทำการในมหาวิทยาลัยชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อ่านประกาศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ New Student Orientation คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
**เมื่อนักศึกษาได้รับชมคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้ว กรุณาสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายคลิป เพื่อกรอกข้อมูลการเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์

เข้าปฐมนิเทศ

โครงการ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (U2T)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์กฤติกา ชูผล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง และอาจารย์ผู้ดูแลแขวงวัดกัลยาณ์ พร้อมทั้งผู้รับจ้างงานแขวงวัดกัลยาณ์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ: ชุมชนรู้เท่าทันโรคในเขตพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ร่วมโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด DRU News

โครงการ อบรมการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน (U2T)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล และผู้รับจ้างงานแขวงบางด้วนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี อาจารย์กฤติกา ชูผล เข้าร่วมเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินการของโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตภาษีเจริญ ใต้สะพานคลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด DRU News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะในยุค New Normal”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเป็นผู้ประกอบการกับการจัดการสาธารณะในยุค New Normal วิทยากรโดยอาจารย์วรพงศ์ โพล้งอยู่ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม 1301 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

รายละเอียด DRU News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่ความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่ความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้และทราบวิธีการเขียนโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องโดยมีนายมานิตย์ กุศลคุ้ม นางวันดี แสงขาว นางสาวกรรณิการ์ แก้วงาม และนางสาวสมสมร ทรัพย์แสงส่ง เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 2122 - 2124 อาคาร 2 ชั้น 12 เวลา 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียด DRU News
  ดูข่าวทั้งหมด

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี /p>

ผลงาน นักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2980-1801-9 ต่อ 21410