เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี กลุ่มงานบริการงานทั่วไป กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
กลุ่มงานงานพัสดุ กลุ่มงานธุรการ

หัวหน้าสำนักงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรี

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กลุ่มงานพัสดุและการเงิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรภัฏธนบุรี

กลุ่มงานธุรการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410