ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  รายละเอียด  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 20 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ “เทคนิคการพิชิตตำแหน่งทางวิชาการและเขียนงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนภายนอก” รายละเอียด
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับศิลปินแห่งชาติเรื่องศิลปะร่วมสมัย ไทย-เทศ Thai- International Contemporary Art รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาตนเองก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รายละเอียด
English Camp and International Camp 2019 รายละเอียด
อบรม DRU Test นักศึกษา รหัส 61,62 รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาล สาธารณชนตามพระบรมราโชบาย “จิตอาสาสาธารณชนรู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน” รายละเอียด
อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด การอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี" รายละเอียด
โครงการอบรมทำนองเสนาะ และประกวดอ่านทำนองเสนาะ เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 31 รายละเอียด
โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น” รายละเอียด
Page 1

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410