ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  รายละเอียด  
ต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่าน พลตำรวจเอกศรีวราห์ รายละเอียด
โครงการเขียนอักษรจีนและคัดลายมือภาษาจีน รายละเอียด
โครงการอบรมการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 4 รายละเอียด
โครงการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4 รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปินแห่งชาติกับการต่อยอด Soft Skill โดยใช้เครื่องมือวิศวกรทางสังคม" รายละเอียด
ประชุมกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค" รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
Page 8

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410