ประวัติคณะ

ประวัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  • พ.ศ.2519 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ในปีนั้นจึงมีหมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมา พ.ศ.2527 ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 สามารถเปิดสอนได้ 3 สาขาวิชา เป็นผลให้เปลี่ยนจากหมวดวิชาเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้จัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ โดยมีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารและแบ่งการบริหารวิชาการเป็นภาควิชา
  • 24 ธันวาคม พ.ศ.2538 มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูธนบุรี เป็นสถาบันราชภัฏธนบุรี และเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่ากอง และให้ผู้บริหารดำรงตำแหน่งคณบดี จัดการบริหารวิชาการเป็นภาควิชาเช่นเดิม
  • พ.ศ. 2542 สถาบันได้ปรับการบริหารวิชาการในคณะ เปลี่ยนจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา และได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มจากหลักสูตรไทยศึกษาและสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ต่อมาได้มีโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ และจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณะครุศาสตร์
  • ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีภารกิจหลัก คือ ทำหน้าที่สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2562 มีสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 11 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขาวิชา และรับผิดชอบการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกคณะ

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ประวัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปรัชญา
คนพัฒนา สังคมพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและคุณธรรม

วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีศักยภาพ พร้อมในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม ด้วยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจริยธรรมในวิชาชีพ

พันธกิจ
มุ่งผลิตบัณฑิตให้ใฝ่รู้ มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ เป็นพลเมืองดี สร้างทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม สร้างสรรค์งานวิจัย เสริมสร้างความสามารถทางภาษา ให้บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410