อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งนานาชาติ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

อาจารย์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล

อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

อาจารย์โครงการจัดตั้งนานาชาติ

โครงการจัดตั้งนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410