ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  รายละเอียด  
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการชุมชน รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชานาฏศลป์และการแสดง รายละเอียด
ตรวจประกันคุณภาพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด
Page 2

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410