ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำปี 2562 ประจำปี 2563 ประจำปี 2564 ประจำปี 2565 ประจำปี 2566

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2980-1801-9 ต่อ 21410