คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คู่มือ แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2980-1801-9 ต่อ 21410