คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ITA 2562 ITA 2563 ITA 2564

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2980-1801-9 ต่อ 21410