คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Faculty of Humanities and Social Sciences
Dhonburi Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ
สนใจสมัครเรียน

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.
พิมพงา เพ็งนาเรนทร์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รสริน ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์กฤติกา ชูผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และกิจการนักศึกษา

งานวิชาการ

งานวิจัย

รายงานผลการดำเนินด้านงานวิจัย และงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 4

วันที่ 27 มกราคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง เจ้าของโครงการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักภาษาไทยและร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง วิทยากร ได้แก่ คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์ คุณณัฐชยา สงวนสุข พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง คุณเทส The Voice โดยมีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 44 สถาบันจากทั่วประเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีเป็นประธานในพิธี โดยมรอาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี กล่าวรายงานการจัดการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเขียนอักษรจีนและคัดลายมือภาษาจีน

วันที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษบกิจฐานรากของประชาชนด้วยการเขียนอักษรจีนและคัดลายมือภาษาจีน ด้วยทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยว โดยได้รับกียรติจาก อาจารย์ฝู ซินหยิง สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในการอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคาร 2 ชั้น 12 ห้อง 2122-2124

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่าน พลตำรวจเอกศรีวราห์

วันที่ 23 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลังอธิการบดี อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่าน พลตำรวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ"

วันที่ 18 มกราคม 2566 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ" เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำเสนอและเลือกใช้อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ในการนำเสนองานที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 11

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 33”

วันที่ 18 มกราคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการแข่งขันประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 33” โดยมีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน เข้าร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และโล่รางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ดูข่าวทั้งหมด

ผลงาน นักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410