คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Faculty of Humanities and Social Sciences
Dhonburi Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ
สนใจสมัครเรียน

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.
พิมพงา เพ็งนาเรนทร์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รสริน ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์กฤติกา ชูผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และกิจการนักศึกษา

งานวิชาการ

งานวิจัย

รายงานผลการดำเนินด้านงานวิจัย และงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ประกาศให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ช่วงการประชุม APEC 2022

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการเข้าสอบ
ประจำภาคเรียนที่1/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับการสอบ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

International Sustainable Conference 2023

Interested researchers are invited to join International Sustainable Conference 2023

Further information, Please visit

https://sustainableindia.org/conference

Further information

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2565 สนใจติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์ โทร. 080-600-2961 e-mail: warid.c@dru.ac.th

รายละเอียด ใบรายงานตัว ใบสมัคร
  ดูข่าวทั้งหมด

ผลงาน นักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410