คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Faculty of Humanities and Social Sciences
Dhonburi Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ
สนใจสมัครเรียน

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิมพงา เพ็งนาเรนทร์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รสริน ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์กฤติญา ภัคสิริจินดา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และกิจการนักศึกษา

งานวิชาการ

งานวิจัย

รายงานผลการดำเนินด้านงานวิจัย และงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โครงการ Ch3 Campus Visit & เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21: ทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคมสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 จัดโครงการ Ch3 Campus Visit & เตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21: ทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคมสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร ได้แก่ คุณปริศนา กล่ำพินิจ ผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นางสาวจิดาภา ล้อมพิทักษ์ เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการองค์กรสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยมี ผศ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

รายละเอียดเพิ่มเติม บรรยากาศโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคุณนันทพงศ์ นวลแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัทโลตัส (เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพรัะเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค" โดยได้รับเกียรติจาก นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และ นางณปภัช รัตนสุต นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณาจารย์ในคณะเพื่อกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปินแห่งชาติกับการต่อยอด Soft Skill โดยใช้เครื่องมือวิศวกรทางสังคม"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ สตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปินแห่งชาติกับการต่อยอด Soft Skill โดยใช้เครื่องมือวิศวกรทางสังคม" โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมนา และได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติทั้ง 6 ท่าน มาร่วมให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในศิลปะแขนงต่างๆ ให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องสัมนาย่อย อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย โดย ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 44 สถาบันจากทั่วประเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่ละระดับชั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ดูข่าวทั้งหมด

ผลงาน นักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410