คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Faculty of Humanities and Social Sciences
Dhonburi Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ
สนใจสมัครเรียน

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.
พิมพงา เพ็งนาเรนทร์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รสริน ดิษฐบรรจง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์กฤติกา ชูผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ

รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และกิจการนักศึกษา

งานวิชาการ

งานวิจัย

รายงานผลการดำเนินด้านงานวิจัย และงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2565 สนใจติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์ โทร. 080-600-2961 e-mail: warid.c@dru.ac.th

รายละเอียด ใบรายงานตัว ใบสมัคร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเตรียมตัวและข้อควรรู้เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากรโดย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี รศ.ดร.ชุมพล หนิมพานิช และ รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นประธานในพิธี โดยมี อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานต่อท่านประธานฯ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ๊สแดนซ์ (JAZZ DANCE)

คอร์สระยะสั้น 15 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (PERSONALITY MAKEUP COURSE)

คอร์สระยะสั้น 15 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การถ่ายภาพพื้นฐานเบื้องต้น (BASIC PHOTOGRAPHY)

คอร์สระยะสั้น 15 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ (NATURAL COLOR TIEDTE)

คอร์สระยะสั้น 15 ชั่วโมง ระยะเวลาเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ดูข่าวทั้งหมด

ผลงาน นักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ระบบสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410