หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design and Digital Design

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design and Digital Design

ปรัชญา

ปรัชญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล

ปรัชญา
พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์และงานออกแบบ บนพื้นฐานความเป็นไทย

คำสำคัญ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัลถือได้ว่ามี ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะจากผลสำรวจพบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษา ส่วนใหญ่ ต้องการเรียนวิชาเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการฝึกปฏิบัติขั้นสูงมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง กับกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตที่ต้องการบัณฑิตที่มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถ และความสนใจเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตซึ่งคณาจารย์ประจำ หลักสูตรได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของนักศึกษา และเล็งเห็นบทบาทของวิชาการทางด้าน ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัลรวมทั้งความถนัดเฉพาะบุคคลรวมไปถึงการต่อยอดพัฒนา ความคิดให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพสูงสุดอีกทั้งนักศึกษายังสามารถเลือกกลุ่มวิชาที่ตนเองถนัดหรือสนใจเป็นพิเศษ โดยมีการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่สตูดิโอเฉพาะด้านพร้อมอุปกรณ์การเรียน และได้แลกเปลี่ยนความคิด กับเพื่อนนักศึกษาภายใต้การดูแล ให้คำปรึกษาจากคณาจารย์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัลจึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ ในการที่จะหล่อหลอมให้ประชากรของประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้ชีวิตและวิชาชีพทางสายงานการออกแบบอันเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัลจึงมีความสำคัญต่อ การพัฒนาคนเพื่อรับใช้สังคมและตลาดแรงงาน

อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 • 1 กลุ่มนักออกแบบกราฟิก
            1.1 นักออกแบบกราฟิกในบริษัทผลิตงานโฆษณา
            1.2 นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
            1.3 นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
            1.4 นักออกแบบตัวอักษร
            1.5 นักออกแบบงานนิทรรศการ
            1.6 นักออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตตลักษณ์
            1.7 นักออกแบบโฆษณา
            1.8 ผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์
            1.9 ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา
            1.10 นักออกแบบสื่อดิจิทัล
            1.11 นักออกแบบภาพประกอบและคาแลคเตอร์ดีไซด์
            1.12 นักเขียนภาพนิ่งเพื่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว (Story Board)
            1.13 นักออกแบบและสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
            1.14 นักออกแบบและดำเนินการผลิตการ์ตูน2 และ 3 มิติ
            1.15 นักสร้างสรรค์ภาพเสมือนจริง 3 มิติ
 • 2 กลุ่มนักออกแบบอิสระ
 • 3 กลุ่มกิจการส่วนตัว

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2890-1801-9 ต่อ 21410