หลักสูตรปริญญาตรี

 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  » ศิลปศาตรบัณฑิต:   สาขาวิชาการจัดการชุมชน ประธานหลักสูตร   : อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก, โทร : 094-979-5255 , e-mail :  suraphong.s@dru.ac.th
  » ศิลปศาตรบัณฑิต:   สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ชาดา บุนนาค, โทร : 084-656-0243 , e-mail :  chadabunnag@hotmail.com
  » ศิลปศาตรบัณฑิต:   สาขาวิชาภาษาไทย ประธานหลักสูตร   : อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ, โทร : 089-478-7910 , e-mail :  wikhanay.d@dru.ac.th
  » ศิลปศาตรบัณฑิต:   สาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์, โทร : 081-949-4587 , e-mail :  penpisut_9@msn.com
  » ศิลปศาตรบัณฑิต:   สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ, โทร : 081-717-4805 , e-mail :  poo_top@hotmail.com
  » รัฐประศาสตรบัณฑิต:   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ศิริกุล บัวแก้ว, โทร : 081-907-2995 , e-mail :  sirikun_buakaew@hotmail.com
  » ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต:   สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ประธานหลักสูตร   : อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์, โทร : 091-085-1325 , e-mail :  nisakorn.p@dru.ac.th
  » ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต:   สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล ประธานหลักสูตร   : อาจาย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร, โทร : 086-628-8830 , e-mail :  chian25@gmail.com
  » ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต:   สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ปัณณธร สมสรวย, โทร : 086-978-9553 , e-mail :  death.and.die@hotmail.com
  » นิติศาสตรบัณฑิต:   สาขาวิชานิติศาสตร์ ประธานหลักสูตร   : อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล, โทร : 089-777-4328 , e-mail :  attachai_w@hotmail.com
  » ครุศาสตรบัณฑิต:   สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ประธานหลักสูตร   : อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม, โทร : 082-798-9620 , e-mail :  maprang199@gmail.com

รวมทั้งสิ้น  11     รายการ   


 


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2