< สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี


       
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ร้องเรียนการทุจริตของบุคลากร และรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คณะฯ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการ ตามกระบวนการต่อไป และรายงานผลให้ทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ
คณบดี
 
       
หัวเรื่องแจ้ง ***
ต้องการข้อมูล
ชื่อ-นามสกุลต้องการข้อมูล ***
E-mail ***
ต้องการข้อมูลอีเมล์ไม่ถูกต้อง
เบอร์โทรศัพท์ ***
ต้องการข้อมูล
   
 
* ขอความกรุณากรอกชื่อและนามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ และใช้ข้อความสุภาพ
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008548
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2