< ประมวลภาพกิจกรรม
 

ประมวลภาพกิจกรรม


อังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 โดยเชิญวิทยากรนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 3 และนางสาวกิติมา แก้วนะรา เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้บรรยาและให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ และเห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป้นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2