< ประมวลภาพกิจกรรม
 

ประมวลภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ และอาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านทำนองเสนาะกาพย์ ฉันท์ ร่าย แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากกว่าสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน จำนวนกว่า 300 คน ในการนี้อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษารชการแทนอธิการบดีประธานเปิดโครงการฯ

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2