< ประมวลภาพกิจกรรม
 

ประมวลภาพกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับชมรมต้นกล้าอาสา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่การดีใต้ร่มพระบารมีและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้บรรยาย สาธิตและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงานและขอบคุณผู้บริหารและทีมวิทยากร อาจารย์นพพร ระรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนายสถาพร เสนาผดุง นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบของระลึกแก่ทีมวิทยากร

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2