< ประมวลภาพกิจกรรม
 

ประมวลภาพกิจกรรม


วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19 ณ Fountaintree Resort Cowboy & Adventure World จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ มีความรักและความสามัคคีกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์งานร่วมกันอย่างมีระบบ และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำไปใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคตได้ โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและแนะนำความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่เข้าโครงการครั้งนี้

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2