< ประมวลภาพกิจกรรม
 

ประมวลภาพกิจกรรม


วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงกับชุมชน รวมทั้งให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะการแสดง อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงได้จัดการแสดงเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ เต้นกำรำเคียว และนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2