< ประมวลภาพกิจกรรม
 

ประมวลภาพกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ อาคาร 2 ชั้น 15 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ โดยวิทยากร อาจารย์ชุมพล ชะนะมา เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2