หลักสูตรปริญญาโท

 

     หลักสูตรระดับปริญญาโท

  »รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ประธานหลักสูตร  : อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิมป์เฉลิม , โทร: 081-926-0106  , e-mail  : proactivewasan@yahoo.com

รวมทั้งสิ้น  1     รายการ   


 


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2