ข่าวอบรม/สัมมนา

      การประชุมจัดตั้งเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

     เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ.2558 อาจารย์ ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้เข้าร่วมการประชุมจัดตั้งเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อเป็นเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างแนวทางการดำเนินงานเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ของสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนสมาชิกเครือข่ายจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ในภาคบ่ายของการประชุม อ.ดร.เชษฐา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุมเพื่อนำการหารือในเรื่องต่างๆ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2015-01-20 15:29:10   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2