ข่าวอบรม/สัมมนา

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติภูมิปัญญาไทย

 

26 สิงหาคม 2557 และวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ภายใต้การนำโดย อาจารย์ ดร.วงศกร  เพิ่มผล  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสาธิต เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติภูมิปัญญาไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  ที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม เช่น การร้อยลูกปัด การทำพวงมะหูด การร้อยมาลัย ฯลฯ จากวิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย  ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สรณา  อนุสรณ์ทรางกูร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2014-10-01 12:06:18   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2