ข่าวอบรม/สัมมนา

      โครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2017-05-08 13:18:26   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008536
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2