ข่าวอบรม/สัมมนา

      อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐

 

     อาจารย์ชนิดา  จันทร์งาม ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอาจารย์สุนันทา  เกตุเหล็ก อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  เข้าร่วมอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2017-05-05 10:11:16   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2