ข่าวอบรม/สัมมนา

      อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

 

     อาจารย์ไอริน  โรจน์รักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ณ ณ โรงแรม Berkeley กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ "Making a Difference: Shaping a New Learning Paradigm for a Sustainable Southeast Asia"  โดยประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ไฟล์เอกสารประกอบ  *คลิกเพื่อเปิด      2017-05-05 09:56:11   Share
 

รายละเอียด

 
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2