มคอ. 3

 

     เอกสาร มคอ.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
2561301 หลักกฎหมายมหาชน
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม
2562106 กฎหมายอาญา 1
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล
2563114 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล
2563506 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล
2563511 กฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาล
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม
2564124 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล
     
     
     
     
 


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2