มคอ. 3

 

     เอกสาร มคอ.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาทไทย
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพลิน เชิญเพชร, อาจารย์สมเกียรติ เกียรติกำจายขจร, อาจารย์ Zheng Min, อาจารย์ณัฐธิดา คำประเสริฐ, อาจารย์ Zheng Min
0592001 ความจริงของชีวิต
อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา อุ่นสกุล, อาจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล, อาจารย์ ดร.ณพร เจียมโฆสิต, อาจารย์พิทักษ์ ลีนาลาด
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์, อาจารย์อรนุช สมคะเน, อาจารย์ชาคริต เกตุเรืองโรจน์, อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม, อาจารย์ปรียามาลย์ บุญมาก, อาจารย์สุนันทา เกตุเหล็ก, อาจารย์ณัฐพร เพ็ชรเรือง, อาจารย์อัมพร ใจเด็จ
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร, อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก, อาจารย์นพพร ระรินทร์, อาจารย์ ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน, อาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย, อาจารย์ศราวิน ชิณวงศ์, อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร, อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก, อาจารย์นพพร ระรินทร์, อาจารย์ ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน, อาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย, อาจารย์ศราวิน ชิณวงศ์, อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำหลักสูตร
     
     
     
     
 


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2