มคอ. 3

 

     เอกสาร มคอ.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
2051101 จารีตนาฏศิลป์
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปรียามาลย์ บุญมาก
2051201 โขน
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อัมพร ใจเด็จ
2052101 นาฏศิลป์ไทย 1
อาจารย์ผู้สอน : อาจารยสุนันทา เกตุเหล็ก, อาจารย์อัมพร ใจเด็จ
2052201 นาฏศิลป์ไทย 3
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม, อาจารย์ณัฐพร เพ็ชรเรือง
2053201 นาฏศิลป์ไทย 5
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุนันทา เกตุเหล็ก
2053302 วาทศิลป์ละครและการอ่านตีความ
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุนันทา เกตุเหล็ก
2053501 ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม, อาจารย์อัมพร ใจเด็จ
2054301 ละครสำหรับเด็ก
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ณัฐพร เพ็ชรเรือง
2054302 การแสดงและการจัดการแสดง
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ณัฐพร เพ็ชรเรือง
2064102 ดนตรีสำหรับพิธีกรรม
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อัมพร ใจเด็จ
     
 


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2