มคอ. 3

 

     เอกสาร มคอ.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา เอกสาร
2001112 สุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ปัณณธร สมสรวย, อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล
2001112สป. สุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วรางคณา กรเลิศวานิช
2002217 ธุรกิจทางศิลปะ
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ
2002906 หลักการวิจัยและการออกแบบ
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์
2003212 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบ
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วรางคณา เลิศกรวานิช
2003301 ทัศนศิลป์ประยุกต์สตูดิโอ 1
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พัณณ์ภัสสร ทรัพย์ประเสริฐ
2004909 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ, อาจารย์วรางคณา กรเลิศวานิช
2011201 ประวัติศาสตร์ศิลป์
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี เครือปาน, อาจารย์อรนุช สมคะเน, อาจารย์พรทิพย์ ก่อทอง
2011203 ศิลปกรรมร่วมสมัย
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ
2012121 ภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบ
อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี เครือปาน, อาจารย์อรนุช สมคะเน
2012213 ประวัติการออกแบบ
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ, อาจารย์พงศ์พินิจ พินิจดำ
2012315 การพัฒนาแนวความคิดทางทัศนศิลป์ 1
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์
2021116 การพัฒนาแนวความคิดทางทัศนศิลป์ 1
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์
2022401 วาดเส้นพื้นฐาน
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อรนุช สมคะเน, อาจารย์ยงยุทธ์ ดำศรี
2022402 สื่อสมัยใหม่ในงานออกแบบทัศนศิลป์
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์
2031102 หลักกการออกแบบ
อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง, อาจารย์องอาจ มากสิน
2031512 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร
2032113 การเขียนบทเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร
2032115 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร
2032213 การออกแบบนิเทศศิลป์ 2
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ

    หน้าที่ 1/2
 


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2