มคอ. 3

 

     เอกสาร มคอ.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

»» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
»» หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
»» หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
»» หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
»» หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
»» รายวิชาศึกษาทั่วไป
 


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2