งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
ITA: Integrity and Transparency Assessment
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 

   งานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย หลักฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน เว็บไซต์คณะฯ
เฟสบุ๊กคณะฯ
การปฏิบัติงาน
013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) มาตรฐานการปฏิบัติงาน(พม) สายสนับสนุนวิชาการ
การให้บริการ
014 มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) หลักฐาน
015 ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017 E-Service E-Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย หลักฐาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย หลักฐาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องรองเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Weboard คณะฯ

สายตรงคณบดี

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา หลักฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น

Weboard คณะฯ

สายตรงคณบดี

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี ส่วนร่วมการประชุมของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี 2561


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย หลักฐาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจะดำเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน หลักฐาน
040 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน หลักฐาน
041 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีสรุปการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน หลักฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย หลักฐาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นโยบายแนวทางการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00008809
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2