ปริญญาโท     
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
       
    ปริญญาตรี    
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาการจัดการชุมชน
        สาขาวิชาภาษาไทย
        สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
          สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
        สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
        สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชานิติศาสตร์
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
       
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004471
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2