ประธานหลักสูตร    
       
    อาจารย์แสนชัย
ลิขิตธีรวุฒิ
   
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
ผศ.ดร.ทองเจือ
เขียดทอง
  อาจารย์บงกชรัตน์
ล้ำเลิศ
  อาจารย์ปัณณธร
สมสรวย
         
  กรรมการ   กรรมการ  
     
  อาจารย์ณัฐกาญ
ธีรบวรกุล
  อาจารย์ชาคริต
เกตุเรืองโรจน์
 
         
         
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000030445
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2