ประธานหลักสูตร    
       
    อาจารย์นิศากร
เพ็ญสมบุรณ์
   
         
  กรรมการ   กรรมการ  
     
  อาจารย์ยงยุทธ์ ดำศรี   อาจารย์พัณณ์ภัสสร
ภัทธภาสิทธิ์
 
         
  กรรมการ   กรรมการ  
     
  อาจารย์องอาจ
มากสิน
  อาจารย์อรนุช สมคะเน  
         
         
         
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000030445
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2