ประธานหลักสูตร    
       
    อาจารย์วิฆนาย
ดีสุวรรณ
   
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง   อาจารย์ ดร.วาริด เจริญราฎร์   อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
อาจารย์กฤติกา ชูผล   อาจารย์นวพร ธานีวัฒน์   อาจารย์อุมาวรรณ
รุยาพร
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
อาจารย์กัลยารัตน์
กลิ่นสุวรรณ
  อาจารย์กมลชนก ธรรมมิกะ   อาจารย์อนุสรา ศรีวิระ
         
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004471
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2