ประธานหลักสูตร    
       
    อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม    
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
อาจารย์สุนันทา  เกตุเหล็ก   อาจารย์ปรียามาลย์
บุญมาก
  อาจารย์ณัฐพร เพ็ชรเรือง
         
         
         
         
         
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004471
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2