ประธานหลักสูตร    
       
    อาจารย์ ดร.วสันต์
ลิมป์เฉลิม
   
         
  กรรมการ   กรรมการ  
     
  อาจารย์ ดร.เชษฐา
ทรัพย์เย็น
     
         
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004471
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2