ประธานหลักสูตร    
       
    อาจารย์ศราวิน
ชิณวงศ์
   
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
อาจารย์ ดร.ชัยมงคล
สุพรมอินทร์
  อาจารย์วัชรพล
ยงวณิชย์
  อาจารย์พิมพงา
เพ็งนาเรนทร์
         
  กรรมการ   กรรมการ  
     
  อาจารย์กุลจิรพัส
บุษกลธนาวรัตน์
  ผศ.ดร.จันทนา
อินทฉิม
 
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
อาจารย์สุรีย์พร
สลับสี
  อาจารย์ศิริกุล บัวแก้ว   อาจารย์พงษ์พัต
วัฒนพงศ์ศิริ
         
         
         
         
         
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000030445
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2