ประธานหลักสูตร    
       
    อาจารย์อรรถชัย
วงศ์อุดมมงคล
   
         
  กรรมการ   กรรมการ  
     
  อาจารย์ยิ่งศักดิ์
เพชรนิล
  อาจารย์ศิลป์ชัย
ลีลิตธรรม
 
         
  กรรมการ   กรรมการ  
     
  อาจารย์ยุทธศักดิ์
ดีอร่าม
  อาจารย์ธนารัตน์
อนุวัฒน์ปรีชา
 
         
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000030445
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2