ประธานหลักสูตร    
       
    อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์    
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
ผศ.ดร.สุมิตรา
ด่านพาณิชย์
  อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ   ผศ.ดร.พัฒนา
ศรีสุรักษ์
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ   ผศ.อรนุช ร้อยแก้ว   อาจารย์ ดร.วีรชัย
อำพรไพบูลย์
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
อาจารย์นพรัตน์
ปัญญาดิลกพงศ์
  อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์
ศิริ
  อาจารย์วิลดา
ศรีทองกุล
         
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ
   
อาจารย์ชัชนันท์
ยาทิพย์
  อาจารย์หทัยชนก
อ่างหิรัญ
  อาจารย์จิรดา
เอื้อศิริวัฒนชัย
         
         
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004471
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2