ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ถวัลย์ รุยาพร ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ
  Assistant Professor Dr.Tayawan  Kakhum
คณบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง
 Assistant Professor Dr.Rodsarin  Dittabanjong
รองคณบดี
   อาจารย์พิมพงา  เพ็งนาเรนทร์์
   Ms.Pimpanga  Phengnaren
รองคณบดี
   อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ
   Mr.Sarun  Sanpasiri
รองคณบดี
   อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ
   Dr.Maliwan Sukprasert

รองคณบดี

   อาจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์
   Dr.Warid Charoenrad

หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

   อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม
  Mr,Yuthasak Deearam

หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004304
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2