ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ
  Assistant Professor Dr.Tayawan  Kakhum
คณบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง
 Assistant Professor Dr.Rodsarin  Dittabanjong
รองคณบดี
  อาจารย์พิมพงา  เพ็งนาเรนทร์์
   Ms.Pimpanga  Phengnaren
รองคณบดี
  อาจารย์ศรันย์ สรรพศิริ
   Mr.Sarun  Sanpasiri
รองคณบดี
  อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ
   Dr.Maliwan Sukprasert
รองคณบดี
   อาจารย์ ดร.วาริด เจริญราษฎร์
   Dr.Warid Charoenrad

หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

   อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม
  Mr,Yuthasak Deearam

หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์

 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 000030445
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2