ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
  นางจิตติมา อารยะมั่นคง
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ.(ภาษาไทย - การใช้ภาษาไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   นายมานิตย์  กุศลคุ้ม รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   นางวันดี แสงขาว บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นางสาวกรรณิการ์  แก้วงาม บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) นักวิชาการพัสดุ
   นางสาวสมสมร  ทรัพย์แสงส่ง ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอลิสา  อรุณธนหิรัญ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวณัชชา  ห่ามผักแว่น

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจุฬาภรณ์  สมรอบรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอนุชา  รวยดี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004471
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2