รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
Salf Assessment Report 2018
- บทสรุปผู้บริหาร
- ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ
- จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ


 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
Salf Assessment Report 2019
- บทสรุปผู้บริหาร
- ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ
- จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ


 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004471
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2