การจัดการความรู้ KM  
       
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  สรุปการประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"  
  สรุปการเข้าร่วมการประชุมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ"  
  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้คุณค่าและน่าอ่าน"  
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 28"  
  มารู้จักกับ CLIL  
  สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการจัดทำกรอบความร่วมมือการป้องกันอาชญากรรม อันอาจเกิดถ่ายโอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน"  
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน  
       
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00002704
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2