ชื่อ - นามสกุล รายวิชา รหัสวิชา
   อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์  ศิริ การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
0011101
0011104 (ฉบับปรับปรุง 2554)
0591003 (ฉบับปรับปรุง 2559)
0591004
   อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0011102 (ฉบับปรับปรุง 2554)
0591002 (ฉบับปรับปรุง 2559)
   อาจารย์จิรดา   เอื้อศิริวัฒนชัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0011103 (ฉบับปรับปรุง 2554)
0591002 (ฉบับปรับปรุง 2559)
   ผศ.ดร.ณัฐชยา  อุ่นสกุล
ความจริงของชีวิต 0021101 (ฉบับปรับปรุง 2554)
0592001 (ฉบับปรับปรุง 2559)
   อาจารย์ ดร.วงศกร  เพิ่มผล ปรัชญาทั่วไป 0021102
อาจารย์นิศากร  เพ็ญสมบูรณ์ สุนทรียภาพของชีวิต 0021103 (ฉบับปรับปรุง 2554)
0592002 (ฉบัยปรับปรุง 2559)
อาจารย์ ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข 0021104
อาจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์  เสารยะวิเศษ การศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง 0021108
อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร จิตสำนึกราชภัฏ
จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
สมุทรปราการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โลกศึกษา
สังคมไทยและสังคมโลก
0021109 (ฉบับปรับปรุง 2554)
0593001 (ฉบับปรับปรุง 2559)
0031105
0031107
0031110
0593002
อาจารย์พิมพงา  เพ็งนาเรนทร์ สังคมไทยกับความเป็นพลวัต 0031101
อาจารย์วัชรพล ยงวณิชย์ การเมืองการปกครองไทย 0031102
อาจารย์ธนารัตน์  อนุวัฒน์ปรีชา กฎหมายกับชีวิตและสังคม 0031103 (ฉบับปรับปรุง 2554)
0593003 (ฉบับปรับปรุง 2559)
อาจารย์ ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น ธนบุรีศึกษา 0031104
อาจารย์กุลจิรพัส  บุษกลธนาวรัตน์ อาเซียนศึกษา 0031109
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  แสงโชติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0031111
อาจารย์ชาดา บุนนาค ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม 0591005
 
แสดงผลได้ดีบน  Google Chrom   ||  IE9 ขึ้นไป || Firefox   :  ที่ความละเอียด 1024 x 768 pixel ขึ้นไป    
Copyright ©  2014 All rights reserved.   ||      Visited : 00004302
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 2141-2