กิจกรรมทั้งหมด

อังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง “สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15 โดยเชิญวิทยากรนายอดิเทพ อุยยะพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 3 และนางสาวกิติมา แก้วนะรา เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้บรรยาและให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ และเห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป้นประธานกล่าวเปิดโครงการ : [12-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.พิมลศักดิ์ และอาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านทำนองเสนาะกาพย์ ฉันท์ ร่าย แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากกว่าสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน จำนวนกว่า 300 คน ในการนี้อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษารชการแทนอธิการบดีประธานเปิดโครงการฯ : [12-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับชมรมต้นกล้าอาสา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันทนาการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่การดีใต้ร่มพระบารมีและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้บรรยาย สาธิตและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงานและขอบคุณผู้บริหารและทีมวิทยากร อาจารย์นพพร ระรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนายสถาพร เสนาผดุง นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบของระลึกแก่ทีมวิทยากร : [12-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19 ณ Fountaintree Resort Cowboy & Adventure World จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ มีความรักและความสามัคคีกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์งานร่วมกันอย่างมีระบบ และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำไปใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคตได้ โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและแนะนำความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่เข้าโครงการครั้งนี้ : [12-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงกับชุมชน รวมทั้งให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะการแสดง อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงได้จัดการแสดงเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ เต้นกำรำเคียว และนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค : [12-01-2018]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ อาคาร 2 ชั้น 15 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ โดยวิทยากร อาจารย์ชุมพล ชะนะมา เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ : [08-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ โดย อาจารย์วิฆนาย วงศ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การตัดพวงมโหตร) เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการตัดพวงมโหตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม : [08-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์อรนุช สมคะเน อาจารย์สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงนิทรรศการศิลปะ รำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกับศิลปินไทยอีก 3 ท่าน และศิลปินจากประเทศสิงคโปร์ 1 ท่าน มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำรายได้มอบให้องค์กรการกุศล อาทิ มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สภากาชาดไทย ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิงตะวัน จัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 1-19 ธันวาคม 2560 ณ Ground Floor Sindhorn Tower โดยทำพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. มี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) และ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ : [08-12-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 โดยอาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากการที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ให้กับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ในการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้ : [24-11-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน วันพุธที่ 15พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 มีความเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้ : [17-11-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน" ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยคณบดีทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ : [17-11-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัลชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award ในหัวข้อ “โกงไม่เท่” จัดโดย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ อาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิต ประธานหลักสูตรฯ เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแล ผลงานของนักศึกษา ภายใต้ชื่อทีม “I’m Groot” โดยมีสมาชิกทีมดังนี้ คือ นายวีรชัย แก้วแกมทอง นางสาวยศวดี มุขทอง และนายธนวัฒน์ เปียแก้ว ได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากทีมประกวดทั่วประเทศกว่า 703 ทีม : [17-11-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน" ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยคณบดีทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ : [16-11-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมทำการแสดง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ชื่อชุด "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้" โดยตัวแทนนักศึกษา 38 คน วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร : [31-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี และอาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่น เติมสุนทรียะและเพ้นท์กำแพงให้ชุมชนกุฏีจีน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงาน “ศิลป์ สรรค์ สนั่น ลาน” ประจำปี 2560 : [25-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.2560 อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน และอาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก อาจารย์ประจำหลักสูตร พานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่ความดี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และร่วมแปรอักษรเลข ๙ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๑,๒๗๑ รูป ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โครงการนี้จัดขึ้นโดยวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม : [25-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุนเรียนดีประจำปีพุทธศักราช 2560 จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด มอบโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : [19-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การถ่ายภาพทางศิลปวัฒนธรรม) ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Agricultural Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญ อาจารย์ปัณณธร สมสรวย เป็นวิทยากรบรรยายฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ : [18-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยอาจารย์ปัณณธร สมสรวย และอาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 รวมจำนวน 35 คน ทัศนะศึกษาดูงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ทางสุนทรียศาสตร์ โดยเยี่ยมชมนิทรรศการ "ดิน ฟ้า ป่า แรงบันดาลใจจากพ่อ", นิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ", และนิทรรศการภาพ "ถ่ายฝีพระหัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีวิทยากรจากทางหอศิลป์มาบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้ : [12-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๙๙๙ คนจากทั่วประเทศ เป็นตัวแทนอ่านบทความพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในรายการ “เสียงเพื่อพ่อ” ทั้งนี้ทางสถานีโทรทัศน์ Thai pbs ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการอ่านบทความครั้งนี้ : [12-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง"GEORGE Creator ผู้บุกเบิกแห่งยุค 4.0" โดยคุณปรีดิ์ โรจน์เกษมสันต์ ในหัวเรื่องสื่อดิจิทัลกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ก่อนและหลัง Pre & Post production ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เผยแพร่งานสร้างสรรค์ให้เป็นผู้เข้าร่วมได้รับทราบลักษณะงานสร้างสรรค์ที้เกิดขึ้นในธุรกิจปัจจุบัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ : [12-10-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ บ้านสีส้ม” ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการชุมชน จัดชุดการแสดงชื่อชุด "กาพย์เห่เรือ กษิณาลัย เห่ด้วยใจมุทิตา" โดยอาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก อาจารย์นพพร ระรินทร์ และอาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย (ผู้แต่ง) ชุดการแสดงร้องเพลงประสานเสียง และรำบายศรีสู่ขวัญ จากนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และการแสดง โฟล์คซอง "ความจำสั้นแต่รักฉันยาว" จากอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยอาจารย์ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ อาจารย์พัณณ์ภัสสร ทรัพย์ และอาจารย์องอาจ มากสิน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวเปิดงานครั้งนี้ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวความในใจแก่ผู้เกษียณ : [21-09-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี เป็นที่ปรึกษา จัดโครงการFreshyBoy &Girl 2017, Faculty of Humanities and Social Sciences คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ โรงอาหาร 2 อาคาร 2 ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาได้แสดงความสามารถ ศักยภาพ อย่างเต็มที่และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ : [30-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันทนาเทิดบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่ปรึกษา โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นักศึกษามีความสำนึกถึงสิ่งที่ดีและพระคุณของคุณครูผู้ประสิทธิประศาสตร์วิชาความรู้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้ : [29-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญวิทยากร คุณชัยยศ ศิริรัตนบวร ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์องค์กรภาครัฐและเอกชน บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโรงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจมีทักษะ และคุณลักษณะที่เข้ากับยุคสมัย รองรับกับการเรียนและการทำงานในอนาคต มีความสามารถเขียน Resume ได้อย่างมีประสิทธิผล ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร : [29-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ จัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภาษาไทย และเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าภาษาไทยอันเป็นมรดกขอชาติสืบไป โดยในโครงการนี้ได้มีการจัดการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลมากมาย ได้แก่ การแข่งขันการประกวดคัดลาย การแข่งขันการแต่งคำขวัญ การประกวดการเขียนเรียงความ และการประกวดการสะกดคำ ในการนนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการอธิกาบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรละเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันการประกวดประเภทต่างๆ ที่ได้รับรางวัล : [29-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม และวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมีความพร้อมในด้านวิชาการและการจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และแนะนำนักศึกษา คือ คุณธีรศักดิ์ ลิ้มธีรภัค Assistant HR Manager บริษัท NTT Communication (Thailand) และคุณอรุณศรี พรมจิต Assistant HR&GA Manager บริษัท Surapon Nichirei Food Co.,Ltd. บรรยายเรื่อง English Communication กับ Thailand 4.0 ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตังจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ : [29-08-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการศึกษาของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิคือ 1. ดร.พีรพัศ โห้ถนอม รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง 2.ดร.ชณิกามาศ หงส์ศรีสุวรรณ สำนักงานเลขาธิกาผู้แทนราษฎร บรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักษึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิหารครั้งนี้ : [27-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันจันทร์ที่ี่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.นริศ วศินานนท ประธานกรรมการ 2. พิมพรรณ จันทรแดง กรรมการ 3. อาจารย์พัณณภัสสร ทรัพยประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันจันทร์ที่ี่ 12 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ดร.ธนาทร เจียรกุล ประธานกรรมการ 2. อ.ดร.สุรีรัตน จีนพงษ กรรมการ 3. อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่านกิจการนักศึกษาและประชาสัมพนัธ์ กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันจันทร์ที่ี่ 12 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ดร.ธนาทร เจียรกุล ประธานกรรมการ 2. รศ.ประภากร สุคนธมณี กรรมการ 3. อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิร กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันศุกร์ที่ี่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปราชญกัลยา อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ดร.ประจักร รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.ภาสพงศ ศรีพิจารณ กรรมการ 3. อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันศุกร์ที่ี่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น ห้อง 634 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ดร.ธนาทร เจียรกุล ประธานกรรมการ 2. รศ.ประภากร สุคนธมณี กรรมการ 3. อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันศุกร์ที่ี่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ชลลดา พงษพัฒนโยธิน ประธานกรรมการ 2. ผศ.วรุณรัตน คนซื่อ กรรมการ 3. อาจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ี่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง  ประธานกรรมการ 2. อาจารย์จารุณี มุมบานเซา กรรมการ 3. อาจารย์ปณณธร สมสรวย กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันพุธที่ี่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปญญาอนันตประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.วาสนา สุรียเดชะกุล กรรมการ 3. อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์ สรรพสิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันพุธที่ี่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง กรรมการ 3. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา กล่าวต้อนรับกรรมการตรวจประเมินมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 2 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. อาจารย์ธรรมรัตน โถวสกุล ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน จีนพงษ กรรมการ 3. อาจารย์องอาจ มากสิน กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงสทอง ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ปาณิสรา เบี้ยมุกดา กรรมการ 3. อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (SAR17) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล ชำนาญ ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล กรรมการ 3. อาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน : [23-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยได้เชิญ คุณสมโชค ฤทธิ์จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางการทำประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาและระดับคณะ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้ : [01-06-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.ตั๋น รามศิริ รอง สวป.สน.บปผาราม ร.ต.ท. พีระศักดิ์ รัตนพันธุ์ รอง สวป.ฯ พร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ทางสถานีตำรวจนครบาลบุปผารามให้เกียรติในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากทางสถานีตำรวจนครบาลบุปผารามที่มีให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป ด้วยความขอบคุณยิ่ง...คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [05-05-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษากฎหมาย ชั้นปีที่ 4 ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมให้แก่บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและอวยพรแก่บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป : [27-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ และอาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี ร่วมวางพวงมาลัยถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย (สงกรานต์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความเป็นศิริมงคล เวลา 09.30 น. ทำบุญพิธีละแบ (ศาสนาอิสลาม) ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร 6 ชั้น 1 และไหว้ศาลท่านแขก เวลา 10.30 น. ถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบุปผาราม วรวิหาร ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวรการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมพิธีถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวลา 13.00 น. คณะฯ จัดอภิปรายเสวนา เรื่อง "วัฒนธรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย มรธ. ในอดีต" โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลวย บุญประเสริฐ และอาจารย์เชิด ศศิภัทรกุล มาเล่าประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสงกรานต์ในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงวัฒนธรรมที่มีมาแต่อดีต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอภิปรายครั้งนี้ : [25-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
นาฏยสารนิพนธ์ รุ่น 1 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดโครงการ “นาฏยสารนิพนธ์ รุ่น1” ครั้งนี้เป็นการนำองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ที่ได้รับมาจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ภูมิความรู้ ทักษะและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยมีคณะกรรมการแนะนำแนวทางในการนำแนวเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมชมการแสดงผลงานของศึกษา มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการ : [04-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการทำประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ SAR17 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการทำประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ SAR17 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการทำประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ : [04-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสร้างเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (วรรณคดีไทยกับพุทธสถาน) วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการสร้างเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (วรรณคดีไทยกับพุทธสถาน) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Hainan College of Foreign Studies เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวรรณคดีไทยที่มีแนวคิดจากพระพุทธศาสนา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วลีรัตน์ ชวาลปัญญาวงศ์ เป็นวิทยากร คุณเรวดี ก้อนปัญจกพร้อมด้วยอาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ และอาจารย์กฤติกา ชูผล เป็นผู้ช่วยวิทยากร : [04-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสร้างเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์-กลอน) วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการสร้างเสริมความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์-กลอน) ให้แก่ผู้เข้าอบรมจาก Hainan College of Foreign Studies เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการอ่านทำนองเสนาะ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศรี นิตยฤกษ์ เป็นวิทยากรพร้อมเป็นตัวแทนคณะกรรมการโครงการฯ แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : [04-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การถ่ายภาพทางศิลปวัฒนธรรม) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การถ่ายภาพทางศิลปวัฒนธรรม) ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hainan College of Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัณณธร สมสรวย เป็นวิทยากรบรรยายฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษา : [04-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่เพื่อการประเมินผลงานการฝึกงาน และแนวทางการประสบความสำเร็จในสังคมยุคดิจิตอล” วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย อาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่เพื่อการประเมินผลงานการฝึกงานและแนวทางการประสบความสำเร็จในสังคมยุคดิจิตอล” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.พีรพัศ โห้ถนอม รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง คุณปิยพนธ์ พึ่งพานิช ผู้จัดการ HR คนเก่ง และคุณธวัชชัย พลามิตร เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงานกระทรวงยุติธรรม มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน : [04-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและทักษะ ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้เชิญวิทยากร พันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร มาเป็นผู้ให้ความรู้ครั้งนี้ โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางภาษา ให้แก่เยาวชนและนักศึกษาได้นำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ : [04-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์สมพิศ สุขวิพัฒน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย อบรมเชิงปฏิบัติการรำเดี่ยวทางด้านนาฏศิลป์ไทย (ตัวพระ) และรองศาสตราจารย์ ฉันทนา เอี่ยมสกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย อบรมเชิงปฏิบัติการรำเดี่ยวทางด้านนาฏศิลป์ไทย (ตัวนาง) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในการเรียนการสอน การแสดง และการสืบทอดต่อไปในวงการนาฏศิลป์ไทย ที่มีกระบวนท่ารำตามมาตรฐานนาฏยศิลป์ไทยชั้นสูง และเครื่องแต่งกายที่สวยงามตามแบบแผนโบราณ และได้นำความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ทั้งในเชิงปฏิบัติการและวิชาการ โดยนำองค์ความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถอธิบายได้ง่าย และเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติท่ารำได้ง่าย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ : [04-04-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
นิทรรศการศิลปกรรม ราชภัฏธนบุรีร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหัวข้อ "ความภูมิใจของแผ่นดิน" (Pride of Thailand) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดนิทรรศการศิลปกรรม ราชภัฏธนบุรีร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหัวข้อ "ความภูมิใจของแผ่นดิน" (Pride of Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ให้ความรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง โครงการในพระราชดำริแก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน และเป็นการนำผลงานวิชาการสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดนิทรรศการครั้งนี้ และอาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ : [13-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนพลังชุมชน การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์และสร้างฐานปัญญาแก่สังคมไทย : [13-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและทักษะการใช้ภาษาไทย หัวข้อ “การเขียนบทความและสิ่งพิมพ์ในวารสาร” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญตัวแทนสาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมจัดทำราชภัฏวรรณสาร มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการครั้งนี้ : [02-03-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยอาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ถวายภัตตาหารเช้า สังฆทานและธูปเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร รองคณบดี จุดเทียนน้ำมนต์ : [17-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต : [17-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 16-22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ชมรมต้นกล้าอาสา และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยการนำของอาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการชุมชน และอาจารย์ ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมทั้งนักศึกษาจำนวน 71 คน ในกิจกรรมค่ายอาสาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และชาวบ้าน ร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและศึกษาดูงานในฐานกิจกรรมอาสาที่นักศึกษาได้ดำเนินการทั้ง 9 ฐาน ดังนี้ 1. สนามเด็กเล่น 2. สวนแก้วมังกร 3. กระชังเลี้ยงปลา 4. แปลงเกษตรพอเพียง 5. โรงเลี้ยงไก่ไข่ 6. โรงเพาะเห็ด 7. ป้ายโรงเรียน 8. ทักษะการเรียนรู้ BBL 9. สนามฟุตซอลและลานอเนกประสงค์ ทั้งนี้ได้ทำดีเพื่อพ่อ ด้วยการมอบสิ่งของและมอบกำลังใจให้กับผู้ไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านนิคมปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อนกลับมหาวิทยาลัย ชาวบ้านได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อมือตามประเพณีชาวอีสานใต้ ด้วยความร่วมมือดังกล่าว จึงเกิดพลังสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนกับนักศึกษาค่ายอาสาทุกคน ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายพ่อหลวงในช่วงกลางคืนด้วยการ “จุดเทียนตามรอยเท้าพ่อ...สู่วิถีแห่งการพัฒนา” ความอบอุ่น ความสามัคคี การพัฒนา และรอยยิ้มของทุกคนเกิดขึ้นในค่ายนี้อย่างไม่มีวันลืม ขอขอบคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น กองพัฒนานักศึกษา ท่านอธิการบดี และผู้อุปการคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการทำดีเพื่อพ่อในครั้งนี้ : [17-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธานโครงการฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีและอำลาอาลัยให้แก่นักศึกษาจาก Guangxi Agricultural Vocational College และ Hainan College of Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 26 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นประธานเปิดงานและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาจีนและมีการแสดงจากนักศึกษาจีน ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทยประกอบการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต”, ขับร้องเพลงลูกทุ่ง “จะขอก็รีบขอ”, ขับร้องเพลงลูกทุ่ง “ผู้ชายในฝัน”, ขับร้องเพลงจีน “เพลงตัง” และขับร้องเพลงไทยสากล “กุหลาบแดง” โดยโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 รวมระยะเวลาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น 6 เดือน : [17-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ” เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 ได้รับเกียรติจากคุณอภิชาต ศุภจริยาวัตร Media & Creative Services Group Manager บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โครงการฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 1554801 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรวมทั้งทักษะในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้เมื่อจบการศึกษา : [17-02-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ “1 ทศวรรษ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แห่งบูรพาทิศ” เนื่องในงานสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออก โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านรัฐประศาสนศาสตร์และโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา (ประเภทบุคคล) ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และโลกาภิวัตน์ ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายอานนท์ โภคาแสง นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ “ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และโลกาภิวัตน์” ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี : [30-01-2017]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เป็นตัวแทนในการนำเงินบริจาคของทุกหน่วยงานและผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคในการทำเข็มกลัดศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีอาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ พร้อมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นตัวแทนส่งมอบเงินเป็นจำนวน 10,000 บาท โดย ดร.สมยศ เจตน์เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 : [22-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร รองคณบดี อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ อาจารย์ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ และอาจารย์สุระพงษ์ สีหมอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการชุมชน นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน นักศึกษาจีน (ไทยต่างประเทศ) ชุดใหญ่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ท้องสนามหลวง : [22-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย อาจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ จัดโครงการสอบธรรมศึกษา รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้หลักพุทธธรรม และมีจิตสาธารณะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสอบครั้งนี้ : [22-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
1. นักศึกษาจีนร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นักศึกษาจาก Hainan College of Foreign Studies จำนวน 5 คน ได้แก่ Miss Linhua Ding (แก้วกัลยา) MissHuojiao Li (หยกใส) Miss Ping Chen (ใบบัว) Miss Shunyi Pan (ปรารถนา)และ Miss Jiahui Yuan (นิธิวดี) ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์จีนรายใหญ่ของไทย คือ หนังสือพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า ถึงความรู้สึกต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการน้อมนำคำสอนของพระองค์ไปปรับใช้ในฐานะชาวต่างชาติที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ผู้สัมภาษณ์ได้แก่ คุณกิตติพิชญ์ ยิ่งวรการสุข ผู้จัดการบริษัทซิงเสียนเยอะเป้า 3. วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นักศึกษาจีนจาก Guangxi Agricultural Vocational College และ Hainan College of Foreign Studies ร่วมจุดเทียนและขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประยุรวงศาวาส ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 4. วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นักศึกษาจีนจาก Guangxi Agricultural Vocational College และ Hainan College of Foreign Studies ได้แก่ Miss Tianxin Wei (เนตรนภา) Miss Bo Bai (สายธาร) และ Mr.Chen Wei (วรุฒ) ร่วมทำเข็มกลัดที่ระลึกพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำไปมอบให้กับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพบริเวณท้องสนามหลวง จัดโดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [22-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Miss Junmei Han (ศศิกานต์) Miss Tianxin Wei (เนตรนภา) และ Miss Jiahui Yuan (นิธิวดี) นักศึกษาจีนจาก Hainan College of Foreign Studies ผู้เข้าอบรมโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานนี้ Miss Tianxin Wei (เนตรนภา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดขับร้องเพลง “จะขอก็รีบขอ” และ Miss Jiahui Yuan (นิธิวดี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดขับร้องเพลง “ผู้ชายในฝัน” ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท และ 2,000 บาทตามลำดับ ดูแลการฝึกซ้อมและส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน ดิษฐบรรจง, อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ และอาจารย์กฤติกา ชูผล : [22-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นายโอภาส อังวรกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ปัณณธร สมสรวย ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นที่ปรึกษา เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในโครงการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขันถ่ายภาพ One Shot Knockout ครั้งที่ 30 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในหัวข้อ "มุมวัดหลวง” การประกวดครั้งนี้นักศึกษาดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชย เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย : [22-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาแล้วจึงได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปิดทองหลังพระ” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “อยากเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยจัดทำโครงการต้นกล้าอาสาช่วยเหลืองานด้านการเกษตรกรรม ให้กับเด็กนักเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานโครงการในช่วงเดือนธันวาคมนี้ : [22-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 9 และวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำเข็มกลัดแจกประชาชนบริเวณท้องสนามหลวงจำนวน 999 อัน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทั้งนี้หลักสูตรศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสละกำลังทรัพย์ ในการจัดทำเข็มกลัดเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. บริษัท แอนทาลิส(ประเทศไทย) จำกัด นอกเหนือจากการสละกำลังทรัพย์แล้วยังได้สนับสนุนกระดาษคุณภาพดีมากเพื่อใช้ในการพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์และผลิตเข็มกลัดครั้งนี้ 2. อาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา นักออกแบบตัวอักษร ที่อนุญาตให้ใช้ฟอนต์ my KING เป็นฟอนต์หลักในงานนี้ 3. รองศาสตราจารย์เรไร ไพรวรรณ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ มาตังคะ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ 7. อาจารย์มาลัย นิลพงษ์ 8. ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ 9. อาจารย์บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ 10. อาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 11. อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ 12. อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ 13. อาจารย์อรนุช สมคะเน และคณาจารย์ศิลปกรรมทุกท่าน 14. คุณนาวินี พงศ์ไทย ประธานพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 15. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะผู้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกขอขอบพระคุณ ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ มา ณ โอกาสนี้ : [22-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาแล้วจึงได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปิดทองหลังพระ” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “อยากเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยจัดทำโครงการต้นกล้าอาสาช่วยเหลืองานด้านการเกษตรกรรม ให้กับเด็กนักเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานโครงการในช่วงเดือนธันวาคมนี้ : [19-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง) ให้แก่ผู้เข้าอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศจากเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสีและมณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงใบตองที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติการลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าน้ำบริเวณวัดกัลยาณมิตรและในวันลอยกระทง คือวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นักศึกษาจีนได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงไทย ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินงานโดยสำนักงานเขตธนบุรี สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี ชุมชนกุฎีจีนและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : [19-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 21.30 – 22.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) จัดรายการ ตอมรอยพ่อ ของแผ่นดิน ในตอน “เปิดใจเยาวชน...ทำไมจึงรักในหลวง” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปุณณพันธ์ อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายพรเทพ กำเนิดพรต นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายขจรศักดิ์ ศิริภัรทรกร ประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนทนาในรายการซึ่งมี นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ : [19-12-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยพระครูวิจิตรมงคลธรรม และคณะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 : [22-11-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมกับสิงห์อาสาแจกน้ำดื่ม ลูกอม ยาหม่อง แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทำจิตอาสาเก็บขยะ ณ สนามหลวง : [22-11-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมกับสิงห์อาสาแจกน้ำดื่ม แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง : [22-11-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมแจกริบบิ้นดำ ยาดม ยาหม่อง กระดาษทิชชู่ ฯลฯ แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง : [22-11-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมแจกขนม โดนัท ข้าวโพดคั่ว แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหลวง : [22-11-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดี อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและวารสารมนุษย์และสังคม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา ได้รับอนุญาตจากกองอำนวยการ ณ พระบรมมหาราชวัง ให้มีส่วนร่วมในการบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมบริการประชาชน ดังนี้ 1. น้ำดื่มตรา DRU จำนวน 999 ขวด 2. แจกของที่ระลึกพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ขนาดพกพา จำนวน 99 ชิ้น 3. แจกอาหารและขนมต่าง ๆ จำนวนมาก และนักศึกษาของคณะฯ ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ทุกวัน ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ร่วมสมทบทุนน้ำดื่มตรา DRU เป็นจำนวนเงิน 3,870 บาท และได้รับสมทบทุนจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นการส่วนบุคคลอีกด้วย : [22-11-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับประธานชุมชนในเขตธนบุรี จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร่วมวางแผนการให้บริการวิชาการและแลกเปลี่ยนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกัน ในการนี้มีประธานชุมชนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 9 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนวัดกัลยาณ์ 2. ชุมชนกฎีขาว 3. ชุมชนวัดบุปผาราม 4. ชุมชนกุฎีจีน 5. ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 6. ชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ 7. ชุมชนวัดประดิษฐาราม 8. ชุมชนหิรัญรูจี 9. ชุมชนวัดโพธินิมิต : [22-11-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานสานสายใย ใจผูกพัน ณ วังนันทอุทยาน กองทัพเรือ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ มิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบรรยายและปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “การนวดแผนไทย (Thai Traditional Massage)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรม Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 1552441 : ภาษาอังกฤษเพื่อการนวดแผนไทย สปาและการมีสุขภาพที่ดี : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ฐิตินันทน์ ผิวนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลการวิจัยชุมชนท้องถิ่นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ และการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-Based Learning) จากการปฏิบัติ ในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๖ และ ๗ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์ปัณณธร สมสรวย ประธานหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล ณ อาคาร 6 ห้อง 635 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพกับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ เทคนิควิธีการ การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานรวมไปจนถึงความรู้การถ่ายภาพบุคคล พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการ : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ฐิตินันทน์ ผิวนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกิจกรรม “เรียนรู้สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไทยในกระแสโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสังคมไทยและสังคมโลก ในวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน อาจารย์ประจำแขนงวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การตัดพวงมโหตร) เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการตัดพวงมโหตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์กฤติกา ชูผล เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การพับดอกบัว) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการพับดอกบัว ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง และอาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (มารยาทไทย) เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ผู้เข้าอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์มาลัย นิลพงษ์ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากกวางสีและไหนหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและวางพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 ตามหนังสือเชิญจากสำนักงานเขตธนบุรี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงภักดีและน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน : [28-10-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 25-31 สิงหาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์สุนันทา เกตุเหล็ก อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 9 คน เข้าร่วมแสดงในงาน “Aceh International Rapa’i Festival” ณ เมืองบันดาห์อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้จัดชุดการแสดง ระบำกรับ ระบำกลองยาว และระบำฉิ่ง เข้าร่วมในงานนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเป็นการสร้างสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการแสดงในการเผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงของชาติต่างๆ ในอาเซียน ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-อินโดนีเซีย ณ Universitas Ayiah Kuala เมืองบันดาอาเจะห์ : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการ English Camp 2016 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มเยาวชน ให้เยาวชนได้เกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานและวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีนอีกด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 – 11.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา อุ่นสกุล ได้จัดโครงการเชิญวิทยากรมาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในชั้นเรียน เรื่องวิธีดำเนินชีวิตอย่างมีสติในยุคโลกาภิวัตน์ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 – 11.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องเรียน 1108 และ 1122 อาคาร 1 ชั้น 10 และชั้น 12 ในการนี้ได้กราบนมัสการนิมนต์พระมหาทิวา อินฺทปญฺโญ มาบรรยายความสำคัญและประโยชน์ของสติ และฝึกปฏิบัติการเจริญสติในชีวิตประจำวันแก่นักศึกษาสาขาการตลาดและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์สามารถนำหลักวิธีปฏิบัติการเจริญสติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์พัณณ์ภัสสร ทรัพย์ประเสริฐ ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ อาจารย์ปัณณธร สมสรวย ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และอาจารย์ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล จัดโครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19 ณ Fountaintree Resort Cowboy & Adventure World จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ มีความรักและความสามัคคีกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์งานร่วมกันอย่างมีระบบ และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำไปใช้ในวิชาชีพของตนเองในอนาคตได้ โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและแนะนำความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 14 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดค่ายศิลปะต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ สร้างกลุ่มกิจกรรมเพื่อฝึกการทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุนทรียะหรือความงามให้เกิดขึ้นในจิตใจและอารมณ์ อันจะทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 12 – 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 อาจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 13 ณ วัดชัยมงคล ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้ ความสำคัญและประโยชน์ของสติ และวิธีการดำเนินชีวิตประจำวัน และให้เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการมีสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ชาดา บุนนาค อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ ศิลปะการถักเชือกจีน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศิลปะการถักเชือกจีน และความสำคัญของการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนควบคู่กับการเรียนภาษาให้แก่ผู้เรียน และสามารถถักเชือกจีนได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับต้นแบบ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาล รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรในด้านหลักสุขภาวะและการปฐมพยาบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถประเมินอาการและให้การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง โดยได้เชิญทีมวิทยากรจาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้ : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์วัชรพล ยงวณิชย์ ประธานหลักสูตรฯ จัดสัมมนาบทบาทของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์กับการรณรงค์ออกเสียงประชามติ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์พื้นฐานในการเป็นพลเมืองของรัฐ การตีความและแยกแยะความสัมพันธ์ การปลูกจิตสำนึกสาธารณะ โดยเชิญวิทยากร นายนิติพัฒน์ ชูกล้ากสิกร ตำแหน่งพนักงานสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร มาให้ความรู้และชี้แนะแก่นักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาครั้งนี้ : [26-09-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน Executive of the Year 2016 รางวัลนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2559 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ตามโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง” จาก ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวัลไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งรางวัลนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้กำลังใจ ยกย่อง บุคคล และองค์กร ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป : [23-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทำการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (SAR17) ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีต่อไปให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี บรรยายเรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทำการประกันคุณภาพ” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร : [23-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาหรือหลักสูตรในกลุ่มภาษาไทย ระหว่าง สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านภาษาไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาด้านภาษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พระยาลิไท มาจากไหน” และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวเปิดงาน และลงนามเป็นพยานในการลงบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ : [23-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ประธานหลักสูตรฯ จัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเสริมความสามารถและทักษะทางภาษาไทยให้แก่เยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ภาษาไทย เอกลักษณ์ไทย” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการเขียนเรียงความ ประกวดคำขวัญ และประกวดเขียนสะกดคำ : [23-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย “วิพิธทัศนา เชิดชูเกียรติ สุนทรภู่กวีเอกของโลก” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดเล่านิทาน จากวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ ประกวดแต่งคำขวัญ และประกวดวาดภาพจากวรรณคดีของสุนทรภู่ ตามจินตนาการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่า ของภาษาและวรรณคดีไทย ทั้งยังเป็นการระลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลกอีกด้วย : [23-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ ประธานหลักสูตรฯ จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการดำเนินชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากร คุณสุรัชวดี บุรพงศ์บัณฑิต เจ้าของธุรกิจแบรนด์ PAVONE และ ร.ต.อ.สนธิกานต์ พุ่มพันธุ์ รอง สว.จราจร สน.บางกอกน้อย บรรยายเรื่อง “การสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้ : [23-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
จัดแสดงนิทรรศการโครงการพิเศษผลงานทางศิลปะ Veteran-ผ่านศึก วันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงนิทรรศการโครงการพิเศษผลงานทางศิลปะ Veteran-ผ่านศึก ณ THE BRIGHT , CITY LIFESTYLE MALL ถนนพระราม 2 ในการจัดนิทรรศการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ไพโรจน์ ธีระประภา (โรจ สยามรวย) Roj Siam Ruay ศิลปินศิลปาธร ปี 2557 เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับและชมนิทรรศการโครงการพิเศษครั้งนี้ : [23-08-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ชนิดา จันทร์งาม ประธานหลักสูตรฯ นำอาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 6 “CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016” ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทางหลักสูตรได้จัดชุดการแสดงชื่อชุด รำอศิรวาท โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เข้าร่วมแสดงในโครงการนี้ : [12-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 23 – 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ศิลาภิรมย์ ค่ายนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักคณาจารย์ เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรและสาขาวิชา รวมถึงสร้างความเข้าใจข้อบังคับระเบียบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีทีมวิทยากรชมรมครูลูกเสือข้ารองพระบาทให้การอบรมตลอดวัน และได้นิมนต์ พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญฺญู วัดวิมุตยาราม บางพลัด เป็นพระวิทยากรให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาสกับนักศึกษาใหม่ : [12-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ประชุมพร นิรัติศยกุล กรรมการ 3. อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ : [12-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์วัชรพล ยงวณิชย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [12-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ปรานกรรมการ 2.อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์ชนิดา จันทร์งาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [12-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ประธานกรรมการ 2.อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [12-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ประธานกรรมการ 2.อาจารย์ชาดา บุนนาค (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [12-07-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 – 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใต้ชื่อทีม Snail Speed โดยมี อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB camp) รุ่นที่ 6 โปรแกรมที่ 2 เส้นทางการเรียนรู้ “พลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) : [28-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.อาจารย์จารุณี มุมบ้านเช่า (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) ประธานกรรมการ 2.อาจารย์สรณา อนุสรณ์ทรางกูร (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [28-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา อินทฉิม (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [28-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1. อาจารย์ ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ) ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์ปัณณธร สมสรวย (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [28-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ) ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3. อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [28-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.อาจารย์พัฒน์วิภา อานัญจวณิชย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ประธานกรรมการ 2.อาจารย์กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [28-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ประธานกรรมการ 2.อาจารย์ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [28-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับสาขาวิชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุนทรานนท์ (มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี) ประธานกรรมการ 2.อาจารย์องอาจ มากสิน (มหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี) กรรมการ 3.อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี) กรรมการและเลขานุการ : [28-06-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับโล่รางวัลสิงห์ทอง สาขา "ผู้บริหารพัฒนาสถานศึกษาดีเด่นแห่งปี 2559 (รางวัลธรรมาภิบาล)" : [01-04-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้า-แต่งกายสำหรับการแสดง โขนพระราชทาน : [21-01-2016]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ฅนฝั่งธนฯ” : [23-12-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล : [14-12-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ “The 13th Great Oriental Art Exhibition” ณ ห้องนิทรรศการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : [27-11-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : [27-11-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เนื่องในงานถนนคนเดิน วัฒนธรรมไทย – จีน ณ เมืองตูเจียงเยียน นครเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : [27-11-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน ปีที่ 10 ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : [26-11-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 True Young Producer Award ในหัวข้อ การให้ด้วย “ใจ” ยิ่งใหญ่ที่สุด : [26-11-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลงานนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 20 คน : [01-10-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพสีน้ำ : [29-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมปฏิบัติการและการประกวดมารยาทไทย “สืบสานเอกลักษณ์ของชาติ งามมารยาท งามอย่างไทย” : [28-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2558 : [18-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ” ในหัวข้อ “ตามรอยบาทพระราชา” : [12-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 17 : [03-09-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเจริญสติในชีวิตประจำวัน : [29-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรกระบวนการกับการทำงานเป็นทีม ครั้งที่ 4 : [29-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 : [29-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการบรรยายและปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “การนวดแผนไทย (Thai Traditional Massage)” : [15-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ English Camp 2015 : [15-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ อ่านฟังเสียง : [13-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย : [12-08-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 : [31-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 : [31-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรม ก้าวสู่ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 : [31-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจัดนิทรรศการจิตสำนึกราชภัฏ (วันสถาปนามหาวิทยาลัย) : [31-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
นิทรรศการผลงานนักศึกษาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต : [31-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรม เรียนรู้ อยู่อย่างศิลปกรรม ครั้งที่ 8 : [31-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ“นาฏศิลป์สัมพันธ์ (วันสถาปนามหาวิทยาลัย)” : [31-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 : [30-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 : [30-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 : [25-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 : [25-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 : [25-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 : [25-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 : [23-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ “สร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการเรียนระดับมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 : [23-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (เทียบโอน) และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดแสดงนิทรรศการ โครงการพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ภายใต้แนวคิด “Young เชิง (ยัง เชิง)” โดยนิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเดอะเซนส์ ปิ่นเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์การออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (เทียบโอน) และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแสดงนิทรรศการ และ อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ : [17-07-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเสริมความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย “วิพิธทัศนา เชิดชูเกียรติ สุนทรภู่กวีเอกของโลก” ประจำปี 2558 : [29-06-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 : [24-06-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2557” (SAR15) : [25-05-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา หรือหลักสูตรในกลุ่มภาษาไทย : [14-05-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชมเชย จากการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : [06-05-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ Art for life sake : [03-04-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ระดับอุดมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ : [31-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปร่วมไว้อาลัยการอสัญกรรมของท่าน ลี กวนยู อดีตท่านผู้นำสิงคโปร์ ณ สถานทูตสิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 : [26-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและทักษะการใช้ภาษาไทย “หมอภาษา” : [19-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
อ.ดร.วิชุดา พรายยงค์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ : [17-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ Art & Design Day ครั้งที่6 : [17-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เข็มทิศชีวิตในทิศ 6 ตอน เพาะรักจึงปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 2 : [17-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบการประกาศเอกราชครึ่งศตวรรษ 50 ปีของสิงคโปร์ : [02-03-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557 : [10-02-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒๖” : [05-02-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมจัดตั้งเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ : [20-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
สัมมนาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์กับสังคม : [12-01-2015]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ “ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” : [28-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาศิลปกรรม ชนะการประกวดถ่ายภาพรองอันดับ 1 : [20-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ ราชภัฏทั่วไทย ร่วมใจ อบรมและสอบธรรมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปี 2557 : [14-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences) : [03-11-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
จัดแสดงผลงานต่อยอดภูมิปัญญาไทย : [08-10-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
จัดการบรรยายเรื่อง "การขอผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในงานวันเกษียณอายุราชการ ปี 2557" : [01-10-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติภูมิปัญญาไทย : [19-09-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาฯ : [02-09-2014]
ประมวลภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมทั้งหมด 182 รายการ
Powered by MANAGEMENT DRU ? 2010 Best view 1024x768 Chrome
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทร 0-2890-1801-8 ต่อ 3021email : tachakorn_w@hotmail.com