ข่าวอบรม/สัมมนาทั้งหมด


ภาพหัวข้อข่าว รายละเอียดข่าว วันที่เพิ่มข่าว
  โครงการอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3 2017-05-08 13:18:26
  อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-05-05 10:11:16
  อาจารย์ไอริน โรจน์รักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 2017-05-05 09:56:11
  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งงที่ 5 2017-04-07 07:39:04
  อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ได้รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2016-09-26 15:19:35
  อาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาไทย เส้นทางสู่อาชีพผู้ประกาศข่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2016-09-26 15:18:32
  โครงการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมคณบดีด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศษสนศาสตร์ 2015-12-03 13:29:52
  การประชุมจัดตั้งเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2015-01-20 15:29:10
  เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "เส้นทางปั่นเลียบคลอง ครั้งที่3" 2014-10-29 14:10:29
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติภูมิปัญญาไทย 2014-10-01 12:06:18
  หลักสูตร Art and Design 1 2014-07-24 11:36:12

รวมทั้งสิ้น 11 รายการ