ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ภาพหัวข้อข่าว รายละเอียดข่าว วันที่เพิ่มข่าว
  นิทรรศการศิลปะและงานออกแบบ 2019-02-07 15:35:13
  โครงการประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ความสุขของชีวิต” 2019-01-22 13:45:43
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 19 2019-01-18 14:11:20
  ตารางการอบรม DRU TEST สำหรับนักศึกษา รหัส 59 2018-12-11 15:34:19
  โครงการ อบรมการอ่านทำนองเสนาะ และ การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ "เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๓๐" 2018-11-15 11:19:47
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิชาการ : บทความวาการและบทความวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศักยภาพหลักสูตรและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2018-10-31 10:51:20
  อบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร 2018-03-14 16:05:19
  อบรมระยะสั้น 3 หลักสูตร 2018-03-14 16:03:12
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชนและประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี” 2018-02-01 10:32:57
  โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ล้ำ” 2018-01-16 14:29:04
  ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป) สมุทรปราการ 2017-10-31 14:32:50
  ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป) 2017-10-11 10:13:57
  "GEORGE Creator ผู้บุกเบิกแห่งยุค 4.0" 2017-09-26 15:20:42
  โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทยเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐ 2017-07-24 09:33:16
  โครงการ "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560" 2017-07-18 14:21:35
  โครงการ "ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560" 2017-07-18 14:18:30
  ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครอง 2017-06-18 11:27:36
  โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 2017-06-12 14:26:12
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง 2017-05-17 16:21:08
  ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ที่ได้รับรางวัลข้าราชการไทยตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ.2560 สาขา นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น 2017-05-01 13:44:48
  โครงการ English for Office Workers 2017-04-19 14:06:20
  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2017-04-12 16:04:43
  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วาริด เจริญราษฎร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2017-04-12 16:01:47
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 2017-04-07 10:22:29
  โครงการศึกษาชุมชนท้องถิ่นวิถีแห่งมอญ ร่วมกับมูลนิธิรามัญรักษ์ มูลนิธิของคนไทยเชื้อสายมอญ 2016-12-29 11:22:14
  ร่วมฟังเสวนาศิลป์ในเรื่อง "ประวัติศาสตร์ศิลป์: มุมมองที่หลากหลาย" 2016-12-23 12:54:52
  เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 28 2016-12-22 09:32:12
  จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลการวิจัยชุมชนท้องถิ่น 2016-10-28 14:00:05
  เรียนรู้สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 2016-10-28 13:54:13
  โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การตัดพวงมโหตร) 2016-10-28 13:53:04
  โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การพับดอกบัว) 2016-10-28 13:52:14
  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์สัมพันธ์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2016-09-26 15:13:46
  โครงการ English Camp 2016-09-26 15:11:28
  โครงการเชิญวิทยากรมาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในชั้นเรียน เรื่องวิธีดำเนินชีวิตอย่างมีสติในยุคโลกาภิวัตน์ 2016-09-26 15:09:18
  โครงการค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Creative Camp ครั้งที่ 19 2016-09-26 15:07:17
  ค่ายศิลปะต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชน 2016-09-26 15:02:58
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 13 2016-09-26 14:57:41
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการถักเชือกจีน 2016-09-26 14:54:56
  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาล รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 2016-09-26 14:51:05
  สัมมนาบทบาทของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์กับการรณรงค์ออกเสียงประชามติ 2016-09-26 14:36:09
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2559 2016-08-23 14:52:00
  อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทำการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 (SAR17) 2016-08-23 14:44:10
  โครงการสัมมนาความรู้ทางภาษาไทยและบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 2016-08-23 14:37:26
  โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 2016-08-23 14:35:46
  เสริมความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย "วิพิธทัศนา เชิดชูเกียรติ สุนทรภู่กวีเอกของโลก" ประจำปี 2559 2016-08-23 14:29:48
  เสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 2016-08-23 14:20:13
  จัดแสดงนิทรรศการโครงการพิเศษผลงานทางศิลปะ Veteran-ผ่านศึก 2016-08-23 14:14:03
  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทุนรัฐบาลจีน CSC "CHINA SHOLARSHIP COUNCIL" ประจำปี 2559 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2 คน 2016-08-08 10:09:24
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 6 2016-07-12 09:40:56
  อบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 2016-07-12 09:39:44
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 2016-07-11 14:54:22
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-07-11 14:53:23
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-07-11 14:52:30
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-07-11 14:50:34
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-07-11 14:49:23
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-07-11 14:46:44
  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วม โครงการ RDPB ครั้งที่ 6 2016-06-28 14:05:39
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-06-28 13:53:38
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-06-28 13:32:15
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-06-28 13:29:42
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2016-06-28 13:28:50
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2016-06-28 13:27:56
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-06-28 13:26:56
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 2016-06-28 13:21:46
  โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2016-06-07 07:05:53
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับโล่รางวัลสิงห์ทอง 2016-04-01 11:15:38
  ร่วมส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์และสังคม ฉบับที่1 ปี 2559 2016-02-03 13:51:55
  อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้า-แต่งกายสำหรับการแสดง โขนพระราชทาน 2016-01-21 10:22:19
  โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ฅนฝั่งธนฯ” 2015-12-23 09:08:39
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล 2015-12-14 10:06:14
  เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ “The 13th Great Oriental Art Exhibition” ณ ห้องนิทรรศการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2015-11-27 10:35:34
  อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2015-11-27 10:27:20
  ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เนื่องในงานถนนคนเดิน วัฒนธรรมไทย – จีน ณ เมืองตูเจียงเยียน นครเฉินตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2015-11-27 10:19:55
  นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน ปีที่ 10 ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 2015-11-26 18:43:02
  ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 True Young Producer Award ในหัวข้อ การให้ด้วย “ใจ” ยิ่งใหญ่ที่สุด 2015-11-26 18:18:13
  ผลงานนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 20 คน 2015-10-01 10:32:11
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 2015-07-31 03:13:12
  โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2558 2015-07-31 01:39:31
  โครงการอบรม ก้าวสู่ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 2015-07-31 01:31:44
  โครงการจัดนิทรรศการจิตสำนึกราชภัฏ (วันสถาปนามหาวิทยาลัย) 2015-07-31 01:27:36
  นิทรรศการผลงานนักศึกษาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2015-07-31 01:23:00
  โครงการอบรม เรียนรู้ อยู่อย่างศิลปกรรม ครั้งที่ 8 2015-07-31 01:18:54
  โครงการ“นาฏศิลป์สัมพันธ์ (วันสถาปนามหาวิทยาลัย)” 2015-07-31 01:13:11
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 2015-07-30 23:26:26
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 2015-07-30 23:16:23
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 2015-07-25 04:11:18
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 2015-07-25 04:07:50
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 2015-07-25 04:04:34
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 2015-07-25 04:00:08
  หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 2015-07-23 04:30:31
  โครงการ “สร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการเรียนระดับมหาวิทยาลัย” 2015-07-23 03:54:32
  นิทรรศการ โครงการพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ภายใต้แนวคิด “Young เชิง (ยัง เชิง)” 2015-07-17 05:19:26
  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2 2015-07-03 10:50:06
  โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 2015-06-24 09:31:07
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2557” (SAR15) 2015-05-25 18:01:59
  กำหนดการ โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2015-05-15 16:07:55
  กำหนดการ โครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2015-05-15 16:05:14
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา หรือหลักสูตรในกลุ่มภาษาไทย 2015-05-14 14:45:54
  ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 2015-05-06 11:54:44
  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2015-05-06 11:11:33
  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ระดับอุดมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 2015-03-31 15:20:58
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและทักษะการใช้ภาษาไทย “หมอภาษา” 2015-03-19 09:57:44
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เข็มทิศชีวิตในทิศ 6 ตอน เพาะรักจึงปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 2 2015-03-17 08:58:10
  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบการประกาศเอกราชครึ่งศตวรรษ 50 ปีของสิงคโปร์ 2015-03-02 10:26:00
  โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา 2015-02-12 15:26:40
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557 2015-02-08 11:32:14
  สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่องดิจิตอล BRIGHT TV เรื่อง “การจะตัดสิทธิ์ การกู้ยืมทุน กยศ.” 2015-02-06 10:49:08
  ผลคะแนนสอบ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 2015-02-05 10:21:51
  ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่1 (1st National and International Graduate Conference) 2015-02-03 16:21:12
  โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น – สาย – แสง – เงา 2015-01-13 10:11:54
  การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ "การบริหารและการจัดการในบริบทประชาคมอาเซียน" 2014-11-14 10:25:28
  ร่วมจัดงาน "แต่งไทย ไปลอยกระทง" 2014-10-30 11:01:49
  การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑ (The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 2014-10-09 12:34:20
  จัดแสดงผลงาน "ต่อยอดภูมิปัญญาไทย" 2014-10-08 09:52:45
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ ๕ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) นอกเวลาราชการ 2014-10-06 11:10:03
  การบรรยายเรื่อง "การขอผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในงานวันเกษียณอายุราชการ ปี 2557" 2014-10-01 14:11:52
  ดำเนินโครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาว ต่างประเทศ 2014-09-19 11:18:46
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2014-07-24 14:39:11
  ตั้งคำถาม : ท่านต้องการทราบข้อมูลหรือสอบถามเรื่องใดเกี่ยวกับคณะหรือการเรียนตั้งคำถามได้เลย 2014-07-10 18:40:20

รวมทั้งสิ้น 119 รายการ