รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

172 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 14
ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 10600

human.dru@dru.ac.th

0-2980-1801-9 ต่อ 21410